راز سکوت

تمام مردم دنیا با یک زبان سکوت می کنند !


اشعار ناب :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
پزشکی :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
روان شناسی :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
سکوت :: ۱۳٩٠/٥/۱٥