راز سکوت

تمام مردم دنیا با یک زبان سکوت می کنند !